Algemene Voorwaarden

versie 1 januari 2019

Velto BV / Cantor Circulair

Kamer van Koophandel
Ingeschreven te Leiden onder nummer 280 33 969

Definities

Velto bv:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Velto bv, gevestigd te Zoeterwoude, aan de Energieweg 21. Velto bv is een groothandel in kantoorbenodigdheden, meubilair en aanverwante artikelen en producten.

Cantor:
Handelsnaam van Velto bv

Leverancier:
Velto bv / Cantor

Afnemer:
Een (rechts)persoon aan wie de leverancier producten levert op basis van een overeenkomst.

Toeleverancier of fabrikant:
Een (rechts)persoon, van wie de leverancier producten afneemt om aan afnemer te leveren.

Overeenkomst :
Een door afnemer ondertekende orderbevestiging of op een andere manier schriftelijk vastgelegde afspraken tussen leverancier en afnemer.

1. Aanbieding en toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (met uitzondering van artikel 18) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en schriftelijke en/of mondelinge overeenkomsten, waarbij leverancier producten aan afnemer levert. Artikel 18 van deze algemene voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en schriftelijk en mondelinge overeenkomsten, waarbij leverancier producten geleverd krijgt van een toeleverancier c.q. fabrikant. Waar dit artikel een kwestie niet (afdoende) regelt, gelden de overige artikelen van deze voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

Toepasbaarheid van eventuele inkoop-, verkoop- of andere voorwaarden van afnemer, toeleverancier of fabrikant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De in tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes,  reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens met betrekking tot te leveren producten, verstrekt door de leverancier, zijn nimmer bindend voor de leverancier. Zij dienen slechts ter illustratie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. 

Ten aanzien van alle door de leverancier aangeboden adviezen en/of producten geldt nadrukkelijk het voorbehoud dat kleuren kunnen afwijken ten aanzien van de kleuren in de catalogi, brochures, digitale afbeeldingen en/of beschrijvingen. Alle offertes van de leverancier zijn gebaseerd op door de potentiële afnemer verstrekte gegevens. Alle offertes van de leverancier zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld wordt in de betreffende offerte. Indien afnemer een offerte en daarmee een aanbod van de leverancier schriftelijk heeft aanvaard, heeft de leverancier tot maximaal acht werkdagen na aanvaarding de mogelijkheid om de offerte te herroepen, zonder hiermee enige verplichting tot schadevergoeding op zich te nemen met betrekking tot de herroeping.

2. Prijs

Alle prijzen zijn exclusief montage-, leverings- en installatiekosten. Opgegeven prijzen zijn alleen bindend indien dit door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk is aangegeven. 

Alle facturen zullen door afnemer worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities, doch uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum. Bij bedragen boven de €5.000, – hanteert leverancier de betalingsvoorwaarden dat 40 procent moet worden voldaan binnen 14 dagen na de opdrachtbevestiging, 60 procent binnen 30 dagen na afleverdatum. De betaling inzake het onderhoudscontract conform artikel 8 is op voorhand verschuldigd. Leverancier zal conform de vereisten van de door haar afgesloten kredietverzekering richting afnemer handelen. 

Indien afnemer nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval afnemer tevens gehouden is tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. 

Leverancier is gerechtigd de hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten forfaitair vast te stellen op 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 250, – (tweehonderdvijftig euro). Wijzigingen in arbeidslonen of in de kostprijzen van grondstoffen of materialen, voor zover die onmiddellijk ter zake van de overeengekomen prestatie worden besteed, respectievelijk gebruikt, en die zich meer dan drie maanden na het aangaan van de overeenkomst voordoen, zullen door de leverancier aan de afnemer mogen worden doorberekend, zonder enige verdere opslag.

In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door afnemer periodiek te betalen bedragen, geldt dat leverancier gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van ten minste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Leverancier is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan afnemer aan te passen voor producten die volgens planning dan wel volgens de overeenkomst zullen worden geleverd op een tijdstip dat ten minste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

Indien afnemer niet akkoord wenst te gaan met een door leverancier op basis van dit artikel aangepaste prijzen en tarieven, is afnemer gerechtigd, indien deze aanpassing een verhoging meer dan 25% is, binnen zeven werkdagen na bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van leverancier genoemde datum waarop de prijs- of tariefsverhoging in werking zou treden.

3. Leveringstermijnen

Alle door leverancier genoemde en/of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan leverancier bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn nimmer bindend of fataal. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt leverancier niet in verzuim noch is zij aansprakelijk voor enige schade bij afnemer. Bij overschrijding van enige termijn, zullen leverancier en afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden. De leverancier is gerechtigd de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.

4. Levering en transport

Leverancier zal de producten aan afnemer ter beschikking stellen door levering conform dit artikel dan wel door montage of installatie. Het product zal tussen partijen gelden als geaccepteerd op de datum van aflevering dan wel, indien een door leverancier uit te voeren montage of installatie schriftelijk is overeengekomen, op de datum waarop de montage of installatie gereed is. 

Indien overeengekomen wordt, dat de leverancier producten aan de afnemer levert, wordt schriftelijk de wijze van vervoer overeengekomen. Indien overeengekomen wordt, dat de leverancier de producten voor de afnemer vervoert naar een overeengekomen locatie, zijn de kosten van vervoer van fabriek, werkplaats of magazijn van de leverancier naar de overeengekomen locatie voor rekening van de afnemer.

De leverancier is slechts gehouden een transportverzekering af te sluiten, indien zij zich daartoe schriftelijk heeft verbonden. Indien is overeengekomen, dat de afnemer de producten ophaalt en de producten namens of door de afnemer niet op de afgesproken tijd bij de leverancier worden afgehaald, is de leverancier gerechtigd de producten op te slaan voor rekening van de afnemer.

In geval van opslag zal de afnemer op schriftelijk verzoek bericht krijgen waar en wanneer hij de producten alsnog kan (laten) ophalen onder de voorwaarden dat hij de opslagkosten voldoet. Deze kosten worden in beginsel bepaald conform de prijslijst van de toeleverancier. Het risico van de producten is voor de afnemer vanaf het genoemde en afgesproken tijdstip van levering.

Leverancier zal de producten verpakken volgens de bij hem gebruikelijke maatstaven. Indien afnemer een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn. Afnemer zal met betrekking tot vrijgekomen verpakkingen van door leverancier geleverde producten handelen in overeenstemming met de dan geldende overheidsvoorschriften. Afnemer vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden wegens niet-naleving van de betreffende voorschriften.

5. Risico

Het risico van verlies of beschadiging van producten die voorwerp van de overeenkomst zijn gaat over op de afnemer op het moment dat deze in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of van een door afnemer gebruikte hulppersoon zijn gebracht, zoals door middel van levering van de producten op een overeengekomen locatie, het afhalen van de producten of dat deze zijn gemonteerd of geïnstalleerd conform artikel 6.

6. Montage en installatie

Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal leverancier de producten installeren, monteren of laten installeren of monteren. Afnemer zal voor aflevering van de producten voor eigen rekening en risico alle noodzakelijke faciliteiten ter beschikking stellen. Afnemer is verantwoordelijk voor de geschiktheid van het gebouw of de locatie waarin de producten worden geïnstalleerd of gemonteerd. Afnemer draagt er tevens zorg voor dat voor montage en installatie noodzakelijke werkzaamheden die niet deel uitmaken van de overeenkomst tussen leverancier en afnemer juist en tijdig zijn uitgevoerd. Afnemer is tevens verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van voor pallets of plateauwagens voldoende grote liften, geschikt om de aangevoerde producten ongestoord naar de plaats van installatie of montage te kunnen vervoeren. Afnemer zal een goed afgesloten en uitsluitend voor leverancier toegankelijke ruimte ter beschikking stellen voor de opslag van aangevoerde, maar nog niet geïnstalleerde of gemonteerde producten en voor gereedschappen van leverancier. Afnemer zal leverancier voor de uitvoering van de installatie of montage werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie of montage, gedurende de normale werkuren van leverancier. Indien installatie- /of montagewerkzaamheden onvoorzien buiten de normale werkuren van leverancier plaats vinden, kan leverancier daarvoor de door zijn bedrijf gebruikelijk gehanteerde toeslag op de prijs aan afnemer in rekening brengen. 

Indien de installatie- of montagewerkzaamheden zijn gebaseerd op vooraf aan de leverancier ter beschikking gestelde tekeningen, garandeert afnemer dat de opgegeven maten en gegevens door hem zijn gecontroleerd en dat deze juist en volledig zijn. Leverancier kan verlangen dat afnemer tijdig voor de installatie-/of montagewerkzaamheden de tekening voor akkoord ondertekent.

7. Eigendom, eigendomsvoorbehoud en verlening en overdracht van rechten

Alle aan afnemer geleverde producten blijven eigendom van leverancier totdat alle bedragen die afnemer
verschuldigd is voor de op grond van de overeenkomst te leveren producten of te verrichten werkzaamheden evenals de in artikel 2 genoemde vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, volledig aan leverancier zijn voldaan.

Gereedschappen, modellen, montageonderdelen, afslagbuizen, prototypes e.d. die specifiek ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst voor afnemer zijn vervaardigd, blijven eigendom van leverancier, dan wel van de toeleverancier c.q. fabrikant.

De afnemer mist het recht de door leverancier geleverde producten aan derden af te staan, te verkopen, in
(onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald. Afnemer kan alleen producten op zijn kosten doen verplaatsen na voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier.

Een afnemer die als wederverkoper optreedt, zal alle producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van leverancier mogen verkopen en doorleveren, doch uitsluitend voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

De afnemer moet redelijk en verantwoord omgaan met de geleverde producten, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden. De afnemer is verplicht de geleverde producten waarvan het eigendom bij leverancier berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins op individuele basis opgeslagen te houden. Voorts is de afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van leverancier. In geval de afnemer enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met leverancier, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is leverancier gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde producten terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van leverancier tot het vorderen van kosten van schade en interesten. De afnemer is verplicht leverancier toegang te verschaffen tot de producten, op straffe van een dwangsom van € 5.000, -. Leverancier is bevoegd zelfstandig met toestemming van afnemer zich de toegang tot het pand te verschaffen. Tevens is Leverancier, in bijzijn van een deurwaarder, bevoegd zonder toestemming van afnemer zich de toegang tot het pand te verschaffen. Indien de producten bevestigd zijn aan een andere (on)roerende zaak, geeft de afnemer leverancier het recht om, ingeval van verzuim aan de zijde van de afnemer, de geleverde producten te verwijderen en deze als haar eigendom terug te nemen. 

8. Garantie

Gedurende de garantieperiode zal leverancier naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de producten, evenals in onderdelen die door leverancier in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, herstellen indien deze conform de bij leverancier gebruikelijke wijze, zo mogelijk door middel van een gedetailleerde omschrijving van opgetreden gebrek zijn gemeld. De garantietermijn van de verschillende producten is (tenzij anders aangegeven) 5 jaar.

Leverancier zoekt hierbij aansluiting bij de garantiebepalingen van de toeleveranciers zoals vermelding in de gebruikershandleiding. Eventuele wijzigingen in de garantiebepalingen van de toeleverancier gelden tevens voor leverancier. Deze garantie geldt niet ten aanzien van bekledingsmaterialen en wielen – onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage-. Hierop zit een garantie van 3 jaar.

Buiten de bedoelde garantie vallen fouten en gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

– onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van bedienings- of onderhoudsvoorschriften;

– gebruik op andere wijze dan het voorziene normaal gebruik; externe oorzaken, zoals brand- of waterschade.

– montage, installatie of het ongedaan maken hiervan door afnemer of anderen dan leverancier;

– gebruik van materialen of producten die door afnemer aan leverancier ter bewerking zijn verstrekt of die op instructie dan wel verzoek van afnemer zijn gebruikt;

– toepassing van werkwijzen en constructies volgens de instructies van afnemer (door afnemer gewenste afwijkingen); 

– niet schriftelijk door leverancier geautoriseerde wijzigingen die afnemer of een derde in de producten of in de onderdelen aanbrengt of laat aanbrengen;

– gebruikelijke slijtage;

– producten of onderdelen die leverancier van een derde heeft betrokken, voor zover de betreffende derde geen garantie aan leverancier heeft verstrekt;

– schade ontstaan tijdens het transport van de producten.

De in het eerste lid bedoelde garantie vervalt geheel indien de afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen tegenover leverancier voldoet of indien afnemer het product zelf of door een derde laat repareren of herstellen. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door leverancier in rekening worden gebracht conform gebruikelijke tarieven. Rechtsvorderingen ter zake gebreken dienen binnen zes maanden na reclame binnen de in het eerste lid bedoelde garantietermijn op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt. 

9. Aansprakelijkheid van leverancier

De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één jaar. Onder directe schade in het eerste lid van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:

(i) de redelijke kosten die afnemer heeft moeten maken om de prestatie van leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien afnemer de overeenkomst heeft ontbonden of indien leverancier de geleverde producten of producten die, anders dan als gevolg van voor rekening van afnemer komende oorzaken, gebrekkig zijn, heeft kunnen herstellen, vervangen of opnieuw heeft kunnen uitvoeren.

(ii) de redelijke kosten die afnemer heeft moeten maken, ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade;

(iii) de redelijke kosten, die afnemer heeft moeten maken ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden. De totale aansprakelijkheid van leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van producten zal in geen geval meer bedragen dan € 1.250.000,- (éénmiljoentweehonderdvijftigduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. De aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens(bestanden), gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens gebrek van een bedrijfsproces of van een administratieve organisatie of schade wegens overschrijding van een termijn, is uitgesloten.

Aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst
ontstaat slechts, indien afnemer leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en leverancier ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat afnemer de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt. Afnemer vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van afnemer zou blijven indien de betreffende derde de afnemer zou aanspreken. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan leverancier zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient. 

10. Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectueel eigendom- waaronder begrepen auteursrechten, octrooirechten, merkrechten en tekeningen- en modellenrechten – op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten of andere materialen, waaronder tekeningen, ontwerpen, draaiboeken en voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij leverancier of diens licentiegevers. Afnemer zal materialen niet verveelvoudigen.

11. Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers of fabrikanten van leverancier. Wanneer een overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen al als gevolg van de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

12. Medewerking door afnemer

Afnemer zal leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle redelijkerwijs te verlangen medewerking verlenen. Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de producten en van de door leverancier te verlenen diensten. Indien de afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke medewerking niet verleend, of indien afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft  leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

13. Beëindiging

Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen als gevolg van de overeenkomst. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Leverancier zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

Een overeenkomst tot het verlenen van diensten kan nimmer eenzijdig door afnemer worden beëindigd anders dan in de gevallen genoemd in de twee voorgaande leden. Leverancier kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke  kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen indien afnemer al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van afnemer faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Leverancier zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Indien afnemer op het moment van ontbinding van de overeenkomst al producten ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze producten en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan worden gemaakt, tenzij leverancier ten aanzien van die producten wezenlijk in verzuim is. Bedragen die leverancier voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij al ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

14. Retourzendingen

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijnerzijds is leverancier niet verplicht retourzendingen van afnemer te accepteren. Het in ontvangst nemen van retourzendingen betekent in geen geval erkenning door leverancier van de door afnemer opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden producten blijft berusten bij afnemer totdat deze door leverancier zijn gecrediteerd. Leverancier behoudt zich het recht voor de eventueel uit retourzendingen voortvloeiende creditering te verrichten onder aftrek van minimaal 10% van de prijs van de retour gezonden producten.

15. Bepalingen met betrekking rechten en plichten van toeleveranciers en/ of fabrikanten

Dit artikel is van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en schriftelijk en mondelinge overeenkomsten, waarbij leverancier producten geleverd krijgt van een toeleverancier c.q. fabrikant. Waar dit artikel een kwestie niet (afdoende) regelt, gelden de overige artikelen van deze voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Nadat door toeleverancier is geleverd aan leverancier, en door leverancier wordt vastgesteld dat de hoeveelheid van de geleverde producten niet in  overeenstemming is met de overeengekomen hoeveelheid, zal leverancier de toeleverancier daarvan onverwijld mededeling doen. Leverancier is gerechtigd om het verschil te verrekenen of de overeenkomst te ontbinden, onder retourneren van de producten voor rekening en risico van de toeleverancier. 

Meerleveringen door de toeleverancier aan leverancier worden niet geaccepteerd. De toeleverancier garandeert dat de geleverde producten in overeenstemming zijn met de specificaties. Indien de producten niet in overeenstemming zijn, is leverancier gerechtigd na ontvangst vervangende producten te vorderen, hetzij de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Leverancier is gerechtigd afgekeurde producten voor rekening en risico van de toeleverancier te retourneren.

De producten dienen te worden geleverd op de datum bepaald in de leveringsopdracht. Eerdere levering kan plaatsvinden na schriftelijke toestemming van leverancier. De leveringstermijn is een fatale termijn. Overschrijding doet de toeleverancier zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Leverancier is gerechtigd de overeenkomst met de toeleverancier buitengerechtelijk te ontbinden, indien:
– de toeleverancier enige verplichting uit hoofde van een overeenkomst met leverancier niet nakomt;
– de toeleverancier in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of zijn bedrijf liquideert of aan derden overdraagt.

Indien een goed gedurende de daartoe afzonderlijk overeengekomen garantietermijn enig gebrek vertoont, wordt dit onverwijld in overleg met leverancier vervangen of hersteld voor rekening van de toeleverancier. Alle kosten door derden (vervanging, vervoer, opslag etc.) die ontstaan door gebreken aan de geleverde producten zijn voor rekening van de desbetreffende toeleverancier. De toeleverancier vrijwaart de leverancier tegen vorderingen van derden in verband met beweerdelijke niet-nakoming, gebreken van de producten, inbreuk op octrooi – of ander industriële of intellectuele rechten van derden met betrekking tot de geleverde producten.

De toeleverancier zal zonder schriftelijke toestemming van leverancier de overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk door een derde laten uitvoeren. Met leverancier gesloten overeenkomsten zijn vertrouwelijk en zullen door de toeleverancier niet voor publicitaire of verkoop bevorderende doeleinden worden gebruikt.

16. Privacy

De manier waarop leverancier omgaat met aan leverancier verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in de privacyverklaring van leverancier.

17. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen leverancier en afnemer worden beheerst door Nederlands recht. Het toepasselijke recht op de overeenkomsten tussen leverancier en toeleverancier zal altijd schriftelijk worden bepaald in de overeenkomst, bij gebreke waarvan het Nederlands recht van toepassing zal zijn. Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking daarvan, niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt. 

In geval een bepaling van deze voorwaarden door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd en voorgaand omschreven conversie van deze bepaling niet van toepassing kan zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

18. Geschillen

Bij geschillen tussen leverancier en afnemer naar aanleiding van een door leverancier met afnemer gesloten overeenkomst, zullen partijen eerst proberen er op een goede manier samen uit te komen. Partijen zullen het geschil voorleggen aan een mediator in de directe buurt van de vestigingsplaats van leverancier, bij voorkeur Leiden of Den Haag. Deze mediator zal in beginsel door leverancier worden benoemd. Beide partijen verplichten zich tot het aangaan van een mediation-overeenkomst waarbij in ieder geval beide partijen voorafgaand aan de mediation de helft van de verschuldigde bijdrage zullen voldoen. 

Partijen streven ernaar binnen twee weken na totstandkoming van het geschil een eerste afspraak voor de mediation te hebben. Indien dit niet lukt of in spoedeisende en/of afwijkende gevallen, zal de kwestie aan de bevoegde rechter in Den Haag worden voorgelegd. Bovenstaande procedure geldt ook voor geschillen tussen leverancier en toeleverancier, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Zoeterwoude, 1 januari 2019
Eerdere versies van de algemene voorwaarden vervallen bij deze.